Burgandy’s Hair Salon Inc.

Company name: Burgandy’s Hair Salon Inc.
Phone: 705-876-1266
Address: 154 Charlotte Street, Peterborough, K9J 7L4